Pokud už z jakéhokoli důvodu nechcete podstoupit lékařem doporučovaný lékařské zákrok nebo podstupovat další léčbu, nikdo vás k tomu nemůže nutit, pokud nejsou plněny zákonné podmínky poskytování zdravotních služeb bez souhlasu.

Vaše právo rozhodnout se v léčbě pokračovat či nikoli je založeno na právním principu autonomie vůle, resp. práva na sebeurčení. Za nezletilé osoby rozhoduje a dává nesouhlas k navrhované zdravotní péči jejich zákonný zástupce.

Povinnost lékaře léčit nestojí nad zákonem a jeho postup musí být vždy schopen obstát i z hlediska práva. V případě, že léčbu nebo zákrok odmítnete, budete zřejmě lékařem vyzváni k tomu, abyste podepsali tzv. negativní revers – informovaný nesouhlas s dalším poskytováním péče (§ 34 odst. 3 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Podepsaný negativní revers totiž lékaře chrání před možnými odpovědnostními následky, které v důsledku neprovedení zákroku nebo léčby mohou nastat.

  • § 34 odst. 3 zák. o zdravotních službách: pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace podle § 32 odst. 1 vzdal a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers).

I když už jste svůj souhlas s léčbou či zákrokem poskytli, můžete ho také odvolat, ale pouze tehdy, pokud již nebylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta (§ 34 odst. 4 zák. o zdravotních službách).

A za jakých podmínek lze poskytnout zdravotní služby i bez vašeho souhlasu?

Zákon o zdravotnických službách v ust. § 38 odst. 3 říká, že pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě:

  • a) kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno dříve vyslovené přání podle § 36, nebo
  • b) léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Pokud by šlo o nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností, lze bez souhlasu poskytnou neodkladnou péči, pokud se jedná o léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta nebo jde o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví (§ 38 odst. 4 zák. o zdravotnických službách).

Podle § 38 odst. 7 zák. o zdravotnických službách lze bez souhlasu poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví, a záchytnou službu.

Někdy se bohužel můžeme setkat s případy, kdy zákrok či léčba byla pacientům „vnucena“ přes jejich nesouhlas, a to i přes skutečnost, že se nejednalo o neodkladnou péči a zároveň nebyly splněny zákonné podmínky. V takovém případě došlo na straně lékaře k pochybení a pacient se může se svým nárokem obrátit na soud. Bude se jednat o nárok na ochranu osobnosti, kdy může požadovat například jak satisfakci morální (omluvu), tak finanční.