Víte, že právo na podobu je jedním z nejvíce porušovaných osobnostních práv?

Denně jsou prostřednictvím internetu protiprávně zveřejňovány fotografie a videa zachycující osoby, které k takovému zveřejnění nedaly svůj souhlas.  

I když jste to nemysleli vůbec špatně, může se stát, že najednou pročítáte předžalobní výzvu, kde je vám vytýkáno, že jste něčí podobiznu neoprávněně šířili na internetu. Poškozená osoba se kromě stažení fotografie může domáhat také nemalé finanční částky nebo omluvy.  

Chcete se vyvarovat sankcí a zabránit často značně nákladnému soudnímu sporu?

Osvojte si základní pravidla, kterými je nutno se řídit.

# 1 Rozeznávejte souhlas se ZACHYCENÍM podoby a souhlas se ŠÍŘENÍM podobizny

Vycházejte z toho, že člověk má právo se rozhodnout, jestli jeho podoba bude na fotografii nebo videu vůbec zachycena.

Občanský zákoník říká, že zachytit podobu člověka, ze které by bylo možno určit jeho totožnost, je možné pouze s jeho souhlasem.

Souhlas nemusí mít formu výslovného „ano“ nebo „souhlasím“. Stačí, že se fotografovaný nebo natáčený bude chovat tak, že vám dá svůj souhlas najevo – zapózuje, kývne, usměje se do objektivu apod. Pokud však o focení nebo natáčení nebude vědět, nebo z jeho chování bude patrno, že se fotit nechce, podmínka souhlasu v tomto případě určitě splněna nebude. 

V případě, že chcete záznam dále použít – umístit na web, sociální sítě apod., pamatujte na to, že souhlas se zachycením podoby vás přímo neopravňuje k tomu, abyste podobiznu libovolně dále užívali a šířili.

I k šíření záznamu potřebujete svolení osoby, která je na něm zachycena – to znamená, že kromě souhlasu se zachycením potřebujete i souhlas se šíření podobizny.

Ale pozor, není tak tomu vždy.

Občanský zákoník říká, že svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude podoba šířena, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat, tj., že pokud budete pověstní tím, že vše, co vyfotíte, umístí hned na Instagram a budou o tom vědět i ti, které fotíte, platí, že tím, že se nechali vyfotit, dali i souhlas k tomu, že to na ten Instagram může dát. Nicméně nezapomínejte na to, že v případě sporu to budete vy, kdo bude muset existenci takto daného souhlasu se šířením podobizny prokázat.

V tomto případě myslete také na to, že v pochybnostech o udělení souhlasu, bude soud spíše dovozovat, že souhlas udělen nebyl, protože se v uvedeném případě upřednostňuje zužující výklad této právní domněnky. Nelze obecně říci na základě jakých okolností je možno uvedenou domněnku realizovat. Vždy je nutno přihlížet ke všem důležitým aspektům daného případu.

Pro souhlas se šířením podobizny není stanovena žádná obligatorní forma (nemusí být písemný), ale je třeba vzít v potaz, že udělení souhlasu opět prokazuje ten, kdo záznam s podobiznou šířil.

Proto zvažte, jestli si v konkrétní situaci raději nenecháte souhlas od zaznamenané osoby udělit písemně (například v případě, že jde o focení či natáčení, za které dostane člověk zaplaceno, a vy budete materiály používat v rámci reklamy). Současně taky v souhlasu konkrétně vymezte, v jakém rozsahu a jakým způsobem budete moci s podobiznou nakládat.

V praxi se setkávám s tím, že někteří se snaží „obejít“ souhlas pomocí různých typů informačních cedulek, na kterých je uvedeno, že „vstupem na akci souhlasíte s pořizováním a zveřejňováním fotografií na našich webových stránkách“. Tato cedule může mít informativní charakter, ale nezakládá dopředu platně udělený souhlas. Fotografovaná či filmovaná osoba má možnost dát najevo, že se záznamem nesouhlasí a jeho pořizovatel (fotograf, filmař) musí nesouhlas respektovat.

# 2 Dodržujte rozsah daného souhlasu

Pokud je mezi vámi a osobou, která je na záznamu zachycena, ujednán časový interval, způsob a účel užití její podobizny, tento závazek bez výjimky dodržujte. Každý člověk dává svůj souhlas jen pro určitý účel.

Jestli jste se dohodli, že budete moci záznam použít pouze na úvodní stránce webu, už vás to neopravňuje k užití na sociálních sítích nebo na reklamním letáku. Může se vám to v této chvíli zdát logické, ale ze zkušeností vím, že se rozsah uděleného souhlasu překračuje. Dotčené osoby se potom po škůdci domáhají nemalé finanční částky.

# 3 Respektujte odvolaní souhlasu

Pamatujete na to, že osoba zachycená na záznamu má vždy možnost svůj udělený souhlas odvolat. To platí i v případě, pokud by se nechala fotit za úplatu. Jestli by ale odvolání souhlasu neodůvodnila podstatnou změnou okolností nebo jiným rozumným důvodem a druhé straně by vznikla škoda, musela by škodu nahradit.

# 4 Pamatujte, že člověk má právo na soukromí a na ochranu cti a důstojnosti

Pokud byste pořizovali snímek nebo audiovizuální záznam člověka, který by se dotýkal jeho soukromí (intimní sféry, obydlí, soukromých prostor apod.) nebo negativně jeho cti a důstojnosti (záznam z pozdních hodin bujarého večírku, vyobrazení v nelichotivé nebo nekomfortní situaci apod.), zpozorněte.

Zde samozřejmě platí to, co bylo popsáno výše – zachycení podoby a šíření podobizny pouze se souhlasem. Pokud byste však v těchto situacích v případě sporu existenci souhlasu neprokázali, poškozená osoba by měla nárok na vyšší finanční satisfakci, než by tomu bylo v případě, kdyby se o výše popsané situace nejednalo.

# 5 Zaznamenávejte děti pouze se svolením zákonných zástupců

V případě fotografování nebo filmování nezletilých mohou dát souhlas k jejich záznamu pouze jejich zákonní zástupci.

# 6 Rozeznávejte, kdy můžete zachytit podobu a šířit záznam i bez souhlasu

Jak to v právu bývá, pravidla obsahují výjimky. Může tedy dojít k oprávněnému zachycení podoby a užití podobizny i bez svolení fotografované či filmované osoby, a to:

  • v případě užití k výkonu nebo ochraně práv nebo právem chráněných zájmů (např. uplatnění záznamu jako potřebného důkazního prostředku u soudu nebo ve správním řízení, kamerové záznamy apod.)
  • jedná se o úřední, vědecký, umělecký nebo zpravodajský účel

V uvedených případech se ale vždy musí jednat o užití, kdy nebude překračován rozsah daných výjimek (tzv. zákonných licencí). Zároveň musí být využity přiměřeným způsobem, aby byly šetřena práva dotčených osob, protože jejich účelem je řešit a vyvážit střet osobnostních práv se zájmy veřejnými.

# 7 Zamyslete se nad tím, zda musíte dodržovat i pravidla ochrany osobních údajů

Počítejte s tím, že podoba člověka zachycená fotografickým nebo audiovizuálním záznamem tak, že tuto osobu lze identifikovat, je osobním údajem.

Je bezpředmětné, zda podobiznu můžete v okamžiku pořízení záznamu přiřadit k jiným osobním datům dané osoby. Stačí, že sama podobizna lze přiřadit k určité osobě, což z hlediska vývoje technologií na rozpoznávání obličejů nemusí být nesnadné ani pro ty, kteří danou osobu vůbec neznají.

Ale abyste se museli řídit i podle veřejnoprávní úpravy ochrany osobních údajů, záleží na tom, zda se ve vašem případě jedná o zpracovávání osobních údajů. Tím je potom jakákoli operace či více operací, které se provádí pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů a za určitým účelem. Pod takovouto operaci je potom nutné podřadit i zachycení a šíření záznamu.

Tyto operace však musí být systematické v tom smyslu, že už na počátku chcete osobní údaj ve formě záznamu podobizny získat a šířit (provádíte je za určitým účelem). Prvek systematičnosti bude chybět tam, kde jsou záznamy pořízeny nahodile.

O ochranu osobních údajů se nebude jednat ani v případě výjimek z působnosti zákona o zpracování osobních údajů, tj. například když osobní údaje zpracovává fyzická osoba pro osobní potřebu.

#Závěr

V tomto článku jsme si nastínili základní pravidla, kterými je nutné se řídit v případě, když pořizujete snímky nebo audiovizuální záznamy osob.

Problematika týkající se ochrany osobnosti nebo ochrany osobních údajů ve vztahu k fotografování a filmování nepatří k těm jednoduchým. I když k samotnému zachycení a šíření záznamu může dojít během chvíle a zpravidla bez velkých nákladů, v případě sporu už tomu tak nebude. Mohou se vyskytnout i případy, které vám nebudou na první pohled jasné. Pokud si nejste jistí, co dělat ve Vaší konkrétní situaci, co všechno by měl souhlas obsahovat, nebo zda se na Vás nevztahuje některá ze zákonných licencí, ráda s Vámi případy zkonzultuji a zhodnotím případné právní důsledky.