V případě, že lékař při lékařském zákroku pochybil, a kvůli tomu vám byla způsobena vážná újma na zdraví, je v zásadě třeba, abyste si nechali vypracovat znalecký posudek, pokud se již dopředu se zdravotnickým zařízením nedohodnete na konkrétní náhradě této nemajetkové újmy.

K vypracování znaleckého posudku je třeba si vyžádat kopii kompletní zdravotnické dokumentace, na což máte nárok podle § 65 zák. č.  372/2011 Sb., o zdravotnických službách, podle kterého do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; nebo osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; nebo osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4 zák. o zdravotnických službách.

Zdravotnické zařízení by mělo výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace pořídit do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby (§ 66 odst. 1 písm. a) zák. o zdravotnických službách). Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku (§ 117 odst. 3 písm. písm. i) zák. o zdravotnických službách).

Poskytovatel zdravotních služeb je také oprávněn za pořízení kopie požadovat úhradu.

V případě, že vám lékař odmítá kopii zdravotnické dokumentace vydat, obraťte se se stížností buď na vedení nemocnice, nebo ke zřizovateli zdravotnického zařízení a požádejte je při vyžádání zdravotnické dokumentace o součinnost.