Pozemkové právo a nemovitosti

Pozemkové právo a nemovitosti

S čím Vám pomůžu:

  • Smlouvy týkající se nemovitostí – kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní a pachtovní smlouva, smlouva o zřízení služebnosti apod.;
  • Odvolání proti rozhodnutí správních orgánů a zastupování před těmito orgány;
  • Správní žaloby;
  • Kasační stížnosti;
  • Odvolání proti rozhodnutím v řízení o pozemkových úpravách;
  • Zastupování před soudy v řízeních podle části páté o.s.ř.

V rámci své specializace se zabývám právními vztahy souvisejícími s nemovitostmi a půdou. Pozemkové právo také přednáším jako externí vyučující na Mendlově univerzitě v Brně.

Při práci v této oblasti využívám své zkušenosti ze soudního prostředí, kde jsem se jako asistentka soudce zabývala agendou vyvlastnění a žalobami podle částí páté o.s.ř.. Jedná se o druh soukromoprávní žaloby (odlišné od žaloby ve správním soudnictví), pomocí níž se žalobce může například domáhat, aby bylo vyhověno jeho návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Pokud tedy žalobce není spokojen s finálním rozhodnutím správního orgánu (např. se zamítnutím vkladu), má možnost podat soukromoprávní žalobu podle části páté o.s.ř. a požadovat nové projednání věci u soudu. Soud v tomto případě není vázán výsledkem dosavadního řízení. V případě, že bude žalobě vyhověno, soud věc již nevrací správnímu orgánu, nýbrž nahradí jeho rozhodnutí.

Vyjma uvedeného klientům poskytuji právní poradenství v oblasti převodu nemovitostí, užívacích práv k nim (nájem, pacht, služebnosti aj.), sousedských práv apod. Současně klienty také zastupuji v řízení před správními úřady a správními soudy.

Neváhejte mě kontaktovat s Vaším právním dotazem