Specifikum účelové komunikace je zvláště dané tím, že vzniká nezávisle na rozhodnutí správního orgánu. A v případě, že dojde k naplnění všech jejich znaků, bude ji moci veřejně užívat kdokoli, a to i přesto, že vede přes soukromý pozemek. Vlastník tohoto pozemku potom nemůže bránit jejímu veřejnému užívání, pokud to není nezbytně nutné k ochraně jeho oprávněných zájmů.

Znaky účelové komunikace:

 • je seznatelná v terénu
 • naplňuje účel stanovený v zákoně
 • vlastník souhlasí (i mlčky) s jejím užíváním
 • plní nutnou komunikační potřebu

Seznatelnost v terénu

Cesta musí být zřetelná v terénu. Např. vyjeté koleje, nicméně se nesmí jednat o koleje vytvořené pouze náhodným průjezdem. Cesta musí trvale zajišťovat dopravní spojení.

Slouží ke spojení nemovitostí

Zde vycházíme přímo z § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, který uvádí 3 možné účely účelové komunikace:

 • spojuje jednotlivé nemovitosti pro potřeby jejich vlastníků nebo
 • spojuje tyto nemovitosti s ostatními pozemními komunikacemi nebo
 • slouží k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Může se jednat i o polní a lesní cesty.

Souhlas s užíváním cesty

Tento souhlas nemusí být dán výslovně. Postačí, když vlastník pozemku, kudy cesta vede, je dlouhodobě nečinný, nikomu nebrání v užívání cesty a neprojeví nesouhlas s jejím užíváním.

Nutná komunikační potřeba

Nutná komunikační potřeba je dána tehdy, pokud se jedná o jediné spojení a není k nemovitostem zajištěn srovnatelný přístup po veřejné cestě ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

Popis jednotlivých znaků je zde dán pouze orientačně. Další důležité skutečnosti ohledně jednotlivých kritérií dále rozvádí bohatá judikatura Nejvyššího správního a Ústavního soudu.

Pokud si nejste jisti, zda se ve vašem případě jedná o účelovou komunikaci a potřebujete to mít potvrzené správním orgánem – silničním správním úřadem, protože např.

 • vám vlastník pozemku, kudy vesta vede, brání v přístupu k vaší nemovitosti a vy nemáte jiný přístup;
 • vlastníci okolních nemovitostí užívají cestu vedoucí přes váš pozemek jenom proto, že je pro ně pohodlnější a cesta je kratší, i když můžou využít jinou cestu, která k jejich nemovitostem vede;
 • vás jako vlastníka pozemku katastr nemovitostí vyzval, že máte uvést do souladu faktický stav a stav zapsaný v katastru nemovitostí a vy víte, že vlastníci nemovitostí mohou užívat jinou cestu k jejich nemovitostem, proto se vám nechce vyhotovovat geometrický plán a měnit druh pozemku na ostatní plochu jenom proto, že lidé jezdí přes váš pozemek, i když mohou využít jinou cestu jako přístup ke svým nemovitostem;
 • potřebujete vědět, zda můžete podat žalobu na povolení nezbytné cesty, jelikož obecné užívání přístupné účelové komunikace vylučuje povolení nezbytné cesty soudem

obraťte se na silniční správní úřad s žádostí o vydání deklaratorního rozhodnutí ve smyslu § 142 správního řádu o tom, že se na daných pozemcích nachází či nenachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 zákona o pozemních komunikacích.

Silniční správní úřad nejprve vaši žádost zkontroluje a případně vás vyzve k doplnění. Pokud je žádost v pořádku, vyzve vás k zaplacení správního poplatku ve výši 2.000,- Kč a po jeho zaplacení bude pokračovat v řízení. Obvykle potom svolá všechny dotčené osoby k místnímu šetření a následně vydá rozhodnutí, zda o se o účelovou komunikaci jedná či nikoli. V případě, že s výsledkem nebudete spokojeni, je možno se proti rozhodnutí odvolat k příslušnému krajskému úřadu.

Pokud byste potřebovali se sepisem žádosti a posouzením daných znaků účelové komunikace pomoci, ozvěte se mi. Ráda s Vámi případ zkonzultuji a poradím Vám ve Vaší konkrétní situaci.