Správce osobních údajů:

Mgr. Michaela Dumbrovská, LL.M., advokátka,  IČO: 07589247, se sídlem Vinohrady 793/43, Brno, PSČ 639 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. 18486 (dále jen „správce“),

zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými níže.

Jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou zpracovávány?

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou mu Vámi jakožto subjekty údajů poskytnuty, a to v souladu s platnými právními předpisy a se zásadami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v případě:

 • využívání právních služeb
 • obecná komunikace s advokátní kanceláří (např. zaslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo na e-mailovou adresu advokátní kanceláře, telefonní hovor apod.)
 • zaslání newsletteru
 • prohlížení tohoto webu (www.dumbrovska.cz) a cookies

Využití advokátních služeb, jak při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky, správce uchovává následující osobní údaje klienta:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo, IČ, DIČ
 • datum narození
 • občanství, pohlaví
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu
 • případně další osobní údaje, které klient v rámci poskytování právních služeb správci poskytne.

Komunikace s advokátní kanceláří (např. zaslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách, mailová korespondence, telefonní hovor a apod.) správce zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení/název společnosti
 • e-mailovou adresu
 • text zprávy
 • telefonní číslo
 • texty e-mailových zpráv nebo sms zpráv
 • případně další osobní údaje, které klient v rámci poskytování právních služeb správci poskytne.

Zasílání newsletteru správce zpracovává tyto údaje:

 • e-mailová adresa

Prohlížení tohoto webu (www.dumbrovska.cz) a cookies

Správce používá na této webové stránce soubory cookies, a to za účelem provozu internetových stránek a jejich analytiku – měření návštěvnosti a vytváření statistik ohledně návštěvnosti a chování návštěvníků webových stránek. Soubory cookies jsou ukládány v počítači návštěvníka webových stránek s tím, že návštěvník může ve svém prohlížeči kdykoli ukládání cookies zakázat (mimo funkčních).

Zpracováváme níže uvedené druhy cookies. Ke všem cookies kromě funkčních potřebujeme váš souhlas.

 • funkční cookies – funkční cookies zpracováváme za účelem provozu našich webových stránek na základě oprávněného zájmu, kterým je technické zprovoznění a funkčnost webových stránek. Cookies zpracováváme po dobu, po kterou ponecháte cookies uložené na Vašem zařízení (v případě trvalých cookies) nebo po dobu, po kterou necháte Váš prohlížeč otevřený (v případě ostatních cookies).
 • statistické a analytické cookies – tyto cookies zpracováváme za účelem optimalizace obsahu webových stránek, kdy cookies umožňující sledování způsobu využívání internetových stránek jejich uživateli, a to na základě souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve Vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště našich internetových stránek.
 • marketingové cookies – marketingové cookies používáme k tomu, abychom mohli nabídnout uživatelům více relevantní, preferovaný obsah, na základě jejich specifických zájmů na základě uděleného souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve Vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště našich internetových stránek.

Způsob zpracování osobních údajů správcem a místo, kde jsou Vaše osobní údaje uloženy:

Vámi uvedené osobní údaje jsou správcem zpracovávány v elektronické formě, případně manuálně. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na serveru, případně v papírové podobě.

Za jakým účelem správce zpracovává shromážděné osobní údaje a po jakou dobu:

Správce osobní údaje poskytnuté klientem v rámci využívání právních služeb zpracovává výhradně za účelem plnění práv a povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb. K tomuto účelu osobní údaje správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu s klientem. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak je uvedeno níže (zpravidla se jedná o dobu 10 let od ukončení spolupráce).

Osobní údaje poskytnuté k zasílání newsletteru zpracováváme, jelikož jste s přihlášením newsletteru dali souhlas. Tento souhlas můžete vzít kdykoli zpět. Stačí nás pouze kontaktovat na e-mailovou adresu info@dumbrovska.cz. Souhlas je udělen na dobu 2 let. Souhlas lze samozřejmě prodloužit nebo vzít zpět.

Co se týše zpracovávání osobních údajů v rámci obecné komunikace, Vaše e-mailová adresa nebo telefon jsou nutné, abych s Vámi mohli dále komunikovat. V případě, že spolu pouze komunikujeme v rámci běžných dotazů, osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytnou dobu, max. 2 měsíce po poslední zprávě mezi námi.

Zpracování údajů pro splnění zákonných povinností správce:

Správce má při poskytování právních služeb povinnosti, které vyplývají z platných právních předpisů, a to zejména v oblasti účetnictví, daňových předpisů a povinnosti vyplývající z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Doba, po kterou jsou tyto údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy. Zpravidla je nutná doba ke zpracování osobních údajů po ukončení spolupráce v rozsahu 10 let, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší.

Zpracovávání osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu:

Pokud udělíte správci souhlas, může správce zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky služeb a informačních newsletterů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vámi poskytnuté osobní údaje správce zpracovává i na základě jiného právního titulu, bude pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Kdo všechno má k Vašim osobním údajům přístup:

 • orgány státní moci, tj. zejména soudy, správní orgány apod.
 • poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací
 • externí daňový poradce
 • společnost zajišťující funkčnost této webové stránky (www.dumbrovska.cz)
 • další příjemci podle potřeb a pokynů klienta

Jaká můžete uplatnit práva týkající se zpracování osobních údajů:

právo na přístup k osobním údajům – pokud jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům a právo na informace o jejich zpracovávání.

právo na opravu osobních údajů – právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

právo na výmaz osobních údajů – tzv. právo být zapomenut. V souladu s důvody uvedenými v čl. 17 nařízení GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – v případech, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem oprávněných zájmů, lze vznést námitku proti takovému zpracování, pokud oprávněný zájem správce nebude převažovat nad Vašimi zájmy.

právo podat stížnost na zpracování osobních údajů – právo podat stížnost proti zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů. Současně máte samozřejmě právo na soudní ochranu, pokud byla Vaše práva porušena

Právo vzít Váš udělený souhlas zpět

právo na přenositelnost osobních údajů – právo své osobní údaje a předat je jinému správci.

Veškerá tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@dumbrovska.cz.

V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování osobních údajů se můžete obrátit přímo na správce, a to buď telefonicky nebo na info@dumbrovska.cz.