Správce osobních údajů: Mgr. Michaela Dumbrovská, LL.M., advokátka, IČO: 07589247, se sídlem Vinohrady 793/43, Brno,
PSČ 639 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. 18486 (dále jen „správce“),

zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými níže.

Jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou zpracovávány?

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou mu Vámi jakožto subjekty údajů poskytnuty, a to v souladu s platnými právními předpisy a se zásadami ochrany osobních údajů.

V případě využití advokátních služeb, to vše jak při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky, správce uchovává tyto osobní údaje klientů:

 • jméno a příjmení/název společnosti
 • rodné číslo/IČO, DIČ
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu
 • případně další osobní údaje, které klient v rámci poskytování právních služeb správci poskytne.

V případě zaslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách správce zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení/název společnosti
 • e-mailovou adresu
 • text zprávy

Za jakým účelem správce zpracovává shromážděné osobní údaje:

Správce osobní údaje poskytnuté klientem zpracovává výhradně za účelem plnění práv a povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb.

K tomuto účelu osobní údaje správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu mezi klientem. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak je uvedeno níže.

Zpracování údajů pro splnění zákonných povinností správce:

Správce má povinnosti, které vyplývají z platných právních předpisů, a to zejména v oblasti účetnictví, daňových předpisů a povinnosti vyplývající z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Doba, po kterou jsou tyto údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce nebo zájmů třetí osoby:

Oprávněným zájmem je ochrana a následné prokázání práv a právních nároků správce, a to zejména z uzavřených smluv anebo ze způsobené újmy. Vámi poskytnuté údaje jsou v souladu s těmito oprávněnými zájmy uchovávány maximálně po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu nebo od posledního kontaktu, pokud nedošlo k uzavření smlouvy, a to z důvodu délky promlčecích lhůt nároků a zohlednění toho, že o případném nároku uplatněného soudní cestou se správce nemusí dozvědět v okamžiku, kdy byl u soudu uplatněn.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu může správce vedle toho využít také k tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení za účelem Vaší informovanosti o událostech, službách, produktech, publikacích, které by Vás mohli zajímat. Toto zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout.

Zpracovávání osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu:

Pokud udělíte správci souhlas, může správce zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky služeb a informačních newsletterů. Váš souhlas bude potřeba v případě, že nejste klientem správce. Před tím, než Váš souhlas udělíte, Vás bude správce informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude Váš souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vámi poskytnuté osobní údaje správce zpracovává i na základě jiného právního titulu, bude pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Kdo všechno má k Vašim osobním údajům přístup:

 • orgány státní moci, tj. zejména soudy, správní orgány apod.
 • poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací
 • externí daňový poradce
 • další příjemci podle potřeb a pokynů klienta

Po jakou dobu zpracovává správce Vaše osobní údaje:

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení a naplnění účelu smluv a plnění správcem nabízených služeb nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění archivační povinnosti podle platných právních předpisů (např. zákona o advokacii, zákona o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě, AML zákon atd.).

Jaká můžete uplatnit práva týkající se zpracování osobních údajů:

právo na přístup k osobním údajům – pokud jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům a právo na informace o jejich zpracovávání.

právo na opravu osobních údajů – právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

právo na výmaz osobních údajů – tzv. právo být zapomenut. V souladu s důvody uvedenými v čl. 17 nařízení GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

právo na omezení zpracování osobních údajů – právo požadovat z důvodů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – v případech, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem oprávněných zájmů, lze vznést námitku proti takovému zpracování, pokud oprávněný zájem správce nebude převažovat nad Vašimi zájmy.

právo podat stížnost na zpracování osobních údajů – právo podat stížnost proti zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

právo na přenositelnost osobních údajů – právo získat za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR své osobní údaje a předat je jinému správci.

Veškerá tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@dumbrovska.cz.

V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na info@dumbrovska.cz.

Cookies

Správce používá na této webové stránce soubory cookies, a to za účelem provozu internetových stránek a jejich analytiku – měření návštěvnosti a vytváření statistik ohledně návštěvnosti a chování návštěvníků webových stránek. Soubory cookies jsou ukládány v počítači návštěvníka webových stránek s tím, že návštěvník může ve svém prohlížeči kdykoli ukládání cookies zakázat.