Smluvní a závazkové právo

Smluvní a závazkové právo

V rámci smluvního práva nabízím právní služby týkající se zvláště:

  • kupní smlouvy,
  • smlouvy o dílo,
  • darovací smlouvy,
  • nájemní a pachtovní smlouvy,
  • licenční smlouvy,
  • smlouvy související s vývojem software
  • obchodních podmínek,
  • rámcové smlouvy aj.

Právní poradenství poskytuji jak ve fázi uzavírání smluv – příprava smluv či revize smluv předložených druhou stranou, tak ve fázi hodnocení právních následků smluv již uzavřených.

Velký důraz kladu na to, aby smluvní dokumentace maximálně chránila vaše zájmy a předcházela sporům, které mohou vzniknout z nevyjasněných práv a povinností.

Pokud se již ve fázi sporu nacházíte, mohu vás zastoupit i při řešení těchto sporů. Je možné je řešit buď mimosoudně – uzavřením narovnání, nebo před soudy, a to včetně soudů rozhodčích.