Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti

Ve věcech ochrany osobnosti poskytuji právní služby v podobě:

  • právních konzultací,
  • sepisu právních podání (předžalobní výzva, vyjádření k žalobě, žaloba, odvolání, dovolání apod.),
  • zastupování v soudních řízeních,
  • zastupování v soudních řízeních ve vztahu k nemajetkovým nárokům pozůstalých při usmrcení osoby blízké,
  • zpracování právních analýz dle zadání klienta.

Zajišťuji právní poradenství v případech ochrany osobnosti. Pokud bylo zasaženo do vašich osobnostních práv – stali jste se terčem pomluvy nebo hanlivých urážek, fotografie s vaší podobiznou byla uveřejněna na internetu bez vašeho souhlasu, či vám v souvislosti s neoprávněným zásahem vznikla citová újma, společně najdeme účinné řešení vašeho problému.

Na každý případ ve věci ochrany osobnosti je třeba dívat se individuálně a s přihlédnutím ke všem důležitým okolnostem. To mohu díky své dosavadní praxi, kde jsem se již s velkým množstvím soudních sporů v této oblasti setkala, více než potvrdit. A nejen to. Je rovněž nutno znát precizně jak obsah každého přirozeného práva, které se s případem pojí, tak velké množství české a evropské judikatury. Právě vzhledem k těmto znalostem a zkušenostem mohu svým klientům poskytnout komplexní a efektivní právní služby při ochraně jejich nároků.

Právo na ochranu osobnosti zahrnuje zvláště ochranu života, zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, soukromí a projevů osobní povahy. Konkrétně se může jednat o případy týkající se pomluv a urážek, neoprávněné užití fotografie s podobiznou člověka bez jeho souhlasu, zveřejnění intimní sféry člověka bez jeho souhlasu, neoprávněného užití jména ke komerčním účelům, náhrady způsobené citové újmy, která vznikla v souvislosti s těžkým úrazem či tragickým úmrtím, lékařských zákroků provedených bez informovaného souhlasu, postmortální ochrany osobnosti apod.