Kyberšikana

Kyberšikana

Ve věcech kyberšikany poskytuji právní služby v podobě:

  • právních konzultací,
  • zastupování při podání trestního oznámení a v trestním řízení,
  • sepisu právních podání (předžalobní výzva, žaloba, odvolání, dovolání apod.),
  • zastupování v občanskoprávním řízeních o ochranu osobnosti,
  • zpracování právních analýz dle zadání klienta.

Poskytuji právní poradenství týkající se kyberšikany, jejíž definici v českém právním řádu sice nenajdeme, nicméně české právo obsahuje právní instituty, které poskytují oběti prostředky ochrany. Zvláště na poli práva trestního a občanského.

Nejčastěji se jedná o případy, kdy je jedinec prostřednictvím internetu, sms zpráv či mailů systematicky urážen, pomlouván, zesměšňován či je mu vyhrožováno.

Po seznámení se s okolnostmi dané věci klientům navrhuji postup, pomocí kterého je možno závadné jednání zastavit či hanlivé příspěvky stáhnout. Zároveň jsem si vědoma, že se jedná o citlivé otázky, proto ke všem případům přistupuji nejen profesionálně, ale i empaticky.

Pokud jste se stali obětí kyberšikany, ochrana vám může být poskytnuta již v přípravném trestním řízení, kdy je možno zakázat kontaktování či styk podezřelé osoby s poškozeným, tak i v rámci řízení občanskoprávního, kdy lze před podáním žaloby např. zamezit dalšímu šíření nebezpečného obsahu, a to návrhem na vydání předběžného opatření.

Pokud by v daném případě v trestním řízení k podání obžaloby nakonec nedošlo, již učiněné úkony v tomto řízení mohou poskytnout cenné podklady pro možné následné řízení občanskoprávní, kde má oběť možnost nejen požadovat, aby se škůdce zdržel svého jednání a aby byl odstraněn závadný obsah, ale má také právo nárokovat morální nebo finanční satisfakci.

Krom uvedeného je možnost se s požadavkem na odstranění závadného obsahu obrátit i přímo na poskytovatele informačních služeb.